Lưu trữ | 9:43 Sáng

Triển lãm cải cách ruộng đất, thất bại của sự tuyên truyền – RFA

17 Th9

 

Kính Hòa, phóng viên RFA
2014-09-16

Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

http://ct1.addthis.com/static/r07/sh172.html#iit=1410921275995&tmr=load%3D1410921272567%26core%3D1410921275063%26main%3D1410921275959%26ifr%3D1410921276016&cb=0&cdn=0&chr=utf-8&kw=c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20ru%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BA%A5t&ab=-&dh=www.rfa.org&dr=http%3A%2F%2Fl.facebook.com%2Fl.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Fvietnamese%252Fin_depth%252Fland-reform-exhi-failure-of-propa-kh-09162014100054.html%26h%3D-AQHy-aFcAQHLhNk3IKTDo-_4hyg4y2rbuAm_e_0OkWia6w%26enc%3DAZMZn-z2shAXzvecf0c-ypc4CjANx4ZvdI6ttdHGn3NZD9-OIprvNiczZzIZhFWniv-DQ-xSEBLKA1Gk2Hx1zUNA4MEBy8ZNo0FqtM7yBYEJ&du=http%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2Fvietnamese%2Fin_depth%2Fland-reform-exhi-failure-of-propa-kh-09162014100054.html&dt=Tri%E1%BB%83n%20l%C3%A3m%20c%E1%BA%A3i%20c%C3%A1ch%20ru%E1%BB%99ng%20%C4%91%E1%BA%A5t%2C%20th%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A1i%20c%E1%BB%A7a%20s%E1%BB%B1%20tuy%C3%AAn%20truy%E1%BB%81n&dbg=0&md=0&cap=tc%3D0%26ab%3D0&inst=1&vcl=0&jsl=8321&prod=undefined&lng=en-US&ogt=image%2Cdescription%2Ctitle%2Csite_name&pc=men&pub=radiofreeasia&ssl=0&sid=5418f33be9a1ed5a&srpl=1&srcs=1&srd=1&srf=1&srx=1&ver=300&xck=0&xtr=0&og=site_name%3DRadio%2520Free%2520Asia%26title%3DTri%25E1%25BB%2583n%2520l%25C3%25A3m%2520c%25E1%25BA%25A3i%2520c%25C3%25A1ch%2520ru%25E1%25BB%2599ng%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A5t%252C%2520th%25E1%25BA%25A5t%2520b%25E1%25BA%25A1i%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520s%25E1%25BB%25B1%2520tuy%25C3%25AAn%2520truy%25E1%25BB%2581n%26description%3DTri%25E1%25BB%2583n%2520l%25C3%25A3m%2520c%25E1%25BA%25A3i%2520c%25C3%25A1ch%2520ru%25E1%25BB%2599ng%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A5t%2520%25E1%25BB%259F%2520H%25C3%25A0%2520N%25E1%25BB%2599i%2520nh%25E1%25BA%25B1m%2520tuy%25C3%25AAn%2520truy%25E1%25BB%2581n%2520cho%2520s%25E1%25BB%25B1%2520ki%25E1%25BB%2587n%2520m%25C3%25A0%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25A3ng%2520c%25E1%25BB%2599ng%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520Vi%25E1%25BB%2587t%2520Nam%2520cho%2520l%25C3%25A0%2520m%25E1%25BB%2599t%2520th%25C3%25A0nh%2520c%25C3%25B4ng%2520trong%2520s%25E1%25BB%25B1%2520nghi%25E1%25BB%2587p%2520c%25C3%25A1ch%2520m%25E1%25BA%25A1ng%2520c%25E1%25BB%25A7a%2520h%25E1%25BB%258D%252C%2520b%25E1%25BB%258B%2520%25C4%2591%25C3%25B3ng%2520c%25E1%25BB%25ADa%2520r%25E1%25BA%25A5t%2520s%25E1%25BB%259Bm%2520ch%25E1%25BB%25A9%2520kh%25C3%25B4ng%2520k%25C3%25A9o%2520d%25C3%25A0i%2520%25C4%2591%25E1%25BA%25BFn%2520h%25E1%25BA%25BFt%2520n%25C4%2583m%2520nay%2520nh%25C6%25B0%2520d%25E1%25BB%25B1%2520t%25C3%25ADnh.%26image%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rfa.org%252Fvietnamese%252Fin_depth%252Fland-reform-exhi-failure-of-propa-kh-09162014100054.html%252F1-74bdd-75.jpg%252F%2540%2540images%252Fc3147888-85a1-4bcc-a127-162a36610653.jpeg&aa=0&csi=undefined&trl=fr&rev=5.1&ct=1&xld=1&xd=1

In trang này

1-74bdd-305.jpg

Một nhân viên đang hướng dẫn khách tham quan buổi triển lãm.

Courtesy of dantri.com

 

 

Triển lãm cải cách ruộng đất ở Hà Nội nhằm tuyên truyền cho sự kiện mà đảng cộng sản Việt Nam cho là một thành công trong sự nghiệp cách mạng của họ, bị đóng cửa rất sớm chứ không kéo dài đến hết năm nay như dự tính. Nhiều người cho rằng sự tuyên truyền của đảng đã thất bại trong cuộc triển lãm này.

Mục đích của cuộc triển lãm

Chỉ sau 4 ngày mở cửa, triển lãm cải cách ruộng đất tại Hà Nội đóng cửa.

Cải cách ruộng đất là một sự kiện rất lớn ở miền Bắc Việt Nam sau năm 1954. Trên thực tế nó đã bắt đầu vài năm trước đó khi đảng cộng sản Việt Nam còn chưa giành được quyền cai trị trên miền Bắc. Cuộc cải cách được tiến hành nhằm lấy đất của tầng lớp địa chủ, phú nông chia cho nông dân nghèo. Rất nhiều người đã bị giết chết trong các phiên tòa sơ sài, hay còn gọi là các phiên đấu tố địa chủ. Việc này chính những người cộng sản Việt Nam cũng nói rằng đó là sai lầm của họ, và họ nói rằng họ đã xin lỗi trong một phiên họp quốc hội ở miền Bắc Việt Nam trong những năm 1950.

Cuộc triển lãm mở ra ở Hà Nội được ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng quốc gia nói là để giới thiệu thành tựu đạt được của cuộc cải cách ruộng đất. Ông còn nói thêm là cuộc triển lãm không nhằm mục đích nói về những sai lầm của đảng hay là những oan khuất của những người bị thiệt mạng.

Trên thực tế nhiều khách tham quan đã chú ý tới phần nói về những sai lầm của đảng cộng sản. Mà phần này lại được trưng bày rất sơ sài. Ba ngày sau khi triển lãm mở cửa, báo Vnexpress viết bài : Khoảng lặng bên trong cải cách ruộng đất. Trong bài viết này tờ báo có trích lời một khách tham quan cho rằng giai đoạn cải cách ruộng đất là một giai đoạn đau buồn của dân tộc. Báo Tuổi trẻ thì viết bài Triển lãm cải cách ruộng đất, cần sòng phẳng với lịch sử. Trong bài này có trích lời một đại biểu quốc hội là ông Lê Như Tiến, rằng chế độ cho những người bị oan sai chưa đầy đủ. Nhưng ông cũng nói thêm rằng chuyện tiến hành cải cách ruộng đất là đúng.

Cái chuyện này nó là một cái dấu vết không tốt đối với đảng, bây giờ ông ấy công khai để mà thanh minh, để mà biện minh.
– Ông Hà Sĩ Phu

Dư luận trên mạng Internet thì chú trọng rất nhiều đến việc bắn chết nhiều người trong cải cách ruộng đất, và người ta cũng đặt ra câu hỏi về tính đúng đắn của cuộc cải cách ruộng đất.

Ông Hà Sĩ Phu, một trí thức bất đồng chính kiến ở Đà Lạt nói về chuyện này:

Cái chuyện này nó là một cái dấu vết không tốt đối với đảng, bây giờ ông ấy công khai để mà thanh minh, để mà biện minh. Cái câu biện minh rất là rõ đấy, tức là tuy có những sai lầm, nhưng về căn bản là đem lại ruộng đất cho người dân, ví dụ như thế. Ông ấy tưởng rằng một cái ngụy biện như thế có thể làm tình hình nó khá hơn, nhưng có biết đâu rằng cái sự việc này bản chất nó rất là tồi tệ, cho nên một cái câu như thế làm sao giải quyết vấn đề được. Đó là một thất bại vì bản thân cái chủ trương cải cách ruộng đất là một thất bại. Vì có lấy ruộng đất cho dân đâu, bắt vào hợp tác ngay đấy chứ.”

Không lường hết phản ứng dư luận

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo, một người có gia đình bị nhiều đau khổ trong cuộc cải cách ruộng đất cho rằng việc triển lãm cải cách ruộng đất ở Hà Nội lại là việc phơi bày ra những cái xấu gây bất lợi cho đảng cộng sản:

4-74bdd-250.jpg
Các đồ dùng của địa chủ nhìn từ bức vách của một ngôi nhà bần cố nông. Courtesy of dantri

Họ lờ đi một tội ác của cải cách ruộng đất. Đó chính là cái câu khẩu hiệu của chính đảng cộng sản Đông dương hồi năm 1930 là Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ. Họ lờ đi bản chất của cải cách ruộng đất là đấu tố địa chủ rất là khủng khiếp. Mà hầu hết những người địa chủ đó là yêu nước, đóng rất nhiều thuế nông nghiệ, thóc lúa cho cuộc kháng chiến chống Pháp. Họ giết những ân nhân của mình, họ làm chuyện bất nhân.

Họ đã làm một chuyện dại dột, họ đã chọc vào tổ ong vò vẽ của dư luận, họ muốn nói với giới trẻ rằng cải cách ruộng đất rất tốt. Nhưng chúng tôi là những người chứng kiến cải cách ruộng đất, hàng vạn người như tôi lên tiếng phẫn nộ. Họ bị gậy ông đập lưng ông.”

Cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất lại trùng vào thời điểm quyển sách Đèn cù của nhà văn Trần Đĩnh ra đời mà trong đó có nói nhiều đến những vụ giết hại khủng khiếp của cải cách ruộng đất. Vì vậy cũng có lời đồn đoán là cuộc triển lãm được đưa ra để phản công lại quyển sách đó. Nhưng nhiều người trong đó có nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì cho rằng đây cũng chỉ và việc tuyên truyền bình thường của đảng cộng sản mà thôi. Ông nói thêm về sự tuyên truyền ấy:

Họ quan niệm tuyên truyền là lừa bịp, họ hay qui kết những người bất đồng chính kiến là tuyên truyền chống chế độ, thì bản thân họ nghĩ chuyện tuyên truyền là lừa dối, là bậy bạ rồi. Cho nên khi nghe tuyên tuyền của họ đều phải nghĩ ngược lại hết.”

Ông Hảo cũng nói là cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất chứng tỏ sự vỡ trận của bộ phận phụ trách tuyên truyền của đảng:

Cái này cũng là cái với trận trong sự vỡ trận về lý luận của họ, lý luận và truyên truyền của họ, tức là họ không còn phương cách nào nữa.”

Ông Hà Sĩ Phu nói là những người thực hiện cuộc triển lãm đã không lường được sự phản ứng của dư luận. Bên cạnh đó ông cũng cho rằng sự tuyên truyền của đảng cộng sản vẫn còn ảnh hưởng tới một phận dân chúng:

Nhưng có biết đâu rằng trong thời đại thông tin này thì mọi thứ đều liên đới nằm trong kho tri thức của nhân loại rồi, người ta đâu có ngu đâu, đâu có đơn giản đâu.”
– Ông Hà Sĩ Phu

Đối với nhân dân mà ít thông tin, nằm ở bên dưới thì cũng có người bị ảnh hưởng của cái tuyên truyền đó. Tức là họ nói rằng đấy cái động cơ cũng là  ruộng đất về tay dân cày, về sau thì ruộng của địa chủ có chuyển về cho dân cày thật, đó là thắng lợi cơ bản, còn tổn thất thì nhỏ thôi. Họ nói như thế đấy. Nhưng có biết đâu rằng trong thời đại thông tin này thì mọi thứ đều liên đới nằm trong kho tri thức của nhân loại rồi, người ta đâu có ngu đâu, đâu có đơn giản đâu.”

Cùng ý nghĩ với ông Hà Sĩ Phu, chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một trong những người phát động phong trào dân sự Chúng tôi muốn biết nói rằng trong thời đại hiện nay, cũng chẳng có thể che được những tội ác trong quá khứ nữa.

Cuộc triển lãm được mở ra ngay chính giữa trung tâm đô hội của thủ đô Hà Nội, nhưng có lẽ những người tổ chức không mong đợi một loại khách tham quan đặc biệt là những người nông dân mất đất ở ngoại thành kéo vào xem triển lãm trong ngày 12/9. Đó là một điều trớ trêu vì mấy mươi năm sau sự kiện mà đảng cộng sản gọi là long trời lở đất với mục tiêu ruộng đất cho dân cày thì rất nhiều nông dân Việt Nam hôm nay vẫn không có ruộng để cày.

Nhiều nhà quan sát cho rằng sự xuất hiện của nhóm người này là giọt nước cuối cùng làm cho giới chức có trách nhiệm đóng cửa cuộc triển lãm.

 

Ấn Độ -Việt Nam mở rộng hợp tác dầu khí ở Biển Đông – RFI

17 Th9

 

mediaTổng thống Ấn Độ công du Việt Nam. Ảnh ngày 15/09/2014.Reuters
 

Nhân ngày thứ hai trong chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee,ngày 15/09/2014, hai nước đã ký kết 7 thỏa thuận quan trọng. Trong đó có thỏa thuận về hợp tác dầu khí song phương tại vùng Biển Đông, và việc cung cấp 100 triệu đô la tín dụng để Việt Nam mua thiết bị quốc phòng của Ấn Độ.

Trong bản Thông cáo chung công bố sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ấn Độ và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, hai bên cùng kêu gọi các nước tôn trọng quyền tự do lưu thông trên Biển Đông. Thông điệp này được cho là nhắm vào Trung Quốc.

Một cách cụ thể, tập đoàn dầu khí quốc gia hải ngoại của Ấn Độ là ONGC Videsh Limited (OVL) đã ký với Petro Việt Nam một ý định thư nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lãnh vực thăm dò và khai thác dầu khí.

OVL đã từng tham gia thăm dò hai lô dầu khí 127 và 128 tại Biển Đông, trong một khu vực bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền Trung Quốc. Hiện nay, tập đoàn này được triển hạn khai thác một lô, nhưng thỏa thuận vừa ký kết sẽ mở rộng địa bàn hoạt động của OVL.

Phát biểu với nhật báo Mỹ Wall Street Journal, ông Đỗ Văn Hậu, lãnh đạo Petro Việt Nam xác nhận rằng « ONGC đã tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam từ nhiều năm nay, thỏa thuận ký hôm nay sẽ mở đường cho việc hợp tác song phương tại những lô khác ngoài khơi Việt Nam. »

Ngoài ý định thư về hợp tác dầu khí, được báo chí Ấn Độ đánh giá là mang giá trị « chiến lược quan trọng », hai bên cũng ký Bản ghi nhớ về Hạn mức tín dụng trị giá 100 triệu đô la, để Hà Nội mua trang thiết bị trong lãnh vực quốc phòng.

Hồ sơ Biển Đông tất nhiên đã được hai bên thảo luận. Bản Thông cáo chung Việt-Ấn vào hôm nay đã kêu gọi tôn trọng « tự do » hàng hải ở Biển Đông, một nhận xét rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc.

Điều 13 Bản Thông cáo chung ghi rõ :

« Hai bên nhất trí tự do hàng hải ở Biển Đông không thể bị cản trở và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực và giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được thế giới công nhận bao gồm Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai bên hoan nghênh cam kết chung của các bên liên quan tuân thủ và thực hiện DOC và hợp tác tiến tới thông qua COC trên cơ sở đồng thuận. Hai bên kêu gọi hợp tác đảm bảo an ninh các tuyến đường biển, an ninh biển, chống cướp biển và tiến hành các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn. »
 

 

HRW phê phán công an VN ‘bạo hành’ – BBC

17 Th9

 

Cập nhật: 10:33 GMT – thứ ba, 16 tháng 9, 2014

HRW nhận định tình trạng công an bạo hành đang ‘tràn lan’ ở Việt Nam

Nạn công an bạo hành ở Việt Nam có một phần căn nguyên là do lực lượng này từ lâu đã xác định mình là ‘công cụ chính trị để bảo vệ chế độ chống lại các thế lực thù địch’, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), đặt ở Mỹ, nhận định trong bản phúc trình vừa công bố hôm thứ Ba ngày 16/9.

Đây là lần đầu tiên HRW ra phúc trình về tình hình bạo lực của công an Việt Nam đối với những người bị giam giữ dưới tiêu đề ‘Công (bất) an: Những cái chết trong trại giam và sự bạo hành của công an Việt Nam’.

 

Bản phúc trình thuật lại trường hợp 14 nạn nhân mất mạng và bốn người chết không rõ nguyên do, sáu người được cho là ‘tự tử’ và bốn người nữa chết ‘vì bệnh’. Tất cả đều xảy ra trong trại tạm giam hay đồn công an.

Nguyên nhân bạo hành

Theo phân tích của HRW, yêu cầu bảo vệ chế độ khiến công an Việt Nam đặt nặng yếu tố ‘trung thành với chế độ’ trong việc tuyển dụng và đào tạo lực lượng. Điều này khiến công an Việt Nam ‘không được chuyên nghiệp hóa một cách thật sự’.

Một nguyên nhân quan trọng nữa, theo HRW, là việc lực lượng công an cấp xã, phường ‘thiếu được đào tạo’ về luật pháp và nghiệp vụ.

“Có trường hợp có những người dân được trao sắc phục và vũ khí để làm công tác trật tự trị an ở địa phương,” ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, bình luận trước báo giới trong buổi công bố bản phúc trình ở Bangkok.

Ông Trịnh Xuân Tùng đã tử vong sau khi bị đánh trong một đồn công an ở Hà Nội

Hơn nữa, nền pháp lý Việt Nam vẫn chưa đủ mạnh và không đề cao nguyên tắc ‘suy đoán vô tội’ đối với các bị can khiến công an bắt người ‘dựa trên nghi vấn mơ hồ’ rồi dùng biện pháp ‘đánh đập để buộc nhận tội’.

Và khi đối tượng bị bắt giam ở đồn công an thì luật sư bào chữa hay người trợ giúp pháp lý ‘hầu như không đóng vai trò gì trong quá trình tạm giữ và lấy lời khai’, theo báo cáo của HRW.

Tổ chức này cũng chỉ ra rằng chính quyền Việt Nam ‘không có ý chí nghiêm túc và có hệ thống để trừng phạt những công an viên bạo hành’.

Theo HRW thì công an phạm tội chỉ bị ‘kỷ luật nội bộ nhẹ’, ‘hiếm khi bị hạ bậc hay buộc ra khỏi ngành’. Bị truy tố hay kết án ‘lại càng hiếm hơn nữa’ và nếu có bị xử thì ‘chỉ nhận mức án nhẹ hay án treo’.

Một nguyên nhân khác của tình trạng công an Việt Nam bạo hành là ‘thiếu hệ thống giám sát, kiểm tra chéo… khả dĩ hạn chế sự lạm quyền của công an’, phúc trình của HRW viết.

Ngoài ra, việc báo chí bị chính quyền kiểm soát và kiểm duyệt đã khiến họ đưa tin về các vụ bạo hành của công an ‘chưa đầy đủ, thiếu chiều sâu và không đi đến truy cứu trách nhiệm’.

Công an Việt Nam được xem là lực lượng bảo vệ chế độ

Ông Robertson cho rằng có một số vụ lúc đầu báo chí Việt Nam nói nhiều nhưng ‘sau đó chìm nghỉm’ mà ông cho rằng có thể có sự đe dọa của công an.

“Ở Malaysia có khoảng 12 trường hợp (cảnh sát bạo hành) mỗi năm và tất cả những vụ việc đều được báo chí nói nhiều,” ông so sánh và cho biết đó là lý do số vụ cảnh sát bạo hành ở Malaysia được nắm rõ.

‘Khủng hoảng nhân quyền’

“Chúng tôi đã nhận thấy có một cuộc khủng hoảng nhân quyền trong công tác thường ngày của lực lượng công an Việt Nam,” ông Robertson nói tại buổi họp báo, “Chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi đưa ra hôm nay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.”

Theo vị phó giám đốc châu Á của HRW thì tổ chức này đã ghi nhận các trường hợp công an bạo hành ở 44 trong số 58 tỉnh thành của Việt Nam nhưng họ không thể thống kê chính xác con số các vụ việc.

Ông Robertson cho biết nạn nhân là ‘những nông dân, doanh nhân, tiểu thương, sinh viên và những thành phần khác bị công an bắt… và cuối cùng đã chết hay bị thương do bị đánh đập’ và họ thường chỉ phạm những tội thông thường như ‘cãi lộn với hàng xóm, chạy xe quá nhanh hay ăn cắp vặt’.

Công an đánh người thường bị mức án nhẹ

“(Công an) đánh đập bằng tay, chân, dùi cui, giày hay đôi khi là bất cứ thứ gì họ có được chẳng hạn như roi hay cán chổi,” ông nói.

HRW cho biết bản phúc trình này dựa trên những thông tin họ thu thập được từ báo chí chính thống của Việt Nam, từ thông tin của những nhà báo tự do, những blogger độc lập và từ các hãng thông tấn truyền thông nước ngoài.

Tuy nhiên, HRW đã quyết định không phỏng vấn thêm các nạn nhân và nhân chứng do ‘lo sợ họ sẽ bị công an trả thù’.

Ông Robertson cho biết HRW đã viết thư cho Bộ Công an và các cơ quan liên quan của Việt Nam để nhờ xác nhận và trả lời một số vấn đề nhưng ‘họ đã không trả lời’.

HRW kêu gọi nhà chức trách Việt Nam ‘không khoan dung với tình trạng bạo hành của công an’, ‘đào tạo đầy đủ cho công an ở mọi cấp’, ‘lắp camera giám sát ở các phòng giam và phòng xét hỏi’, ‘tạo điều kiện cho các bị can tiếp xúc luật sư’ và ‘đảm bảo quyền tự do đưa tin của các nhà báo’.

Ngoài ra, HRW còn khuyến nghị Việt Nam nên có một cơ quan độc lập để xem xét và điều tra các khiếu nại về việc bạo hành của công an.

“Các tổ chức Liên Hiệp Quốc và các nhà tài trợ quốc tế giúp Việt Nam xây dựng nền pháp trị không nên cho phép những hành động như thế này tiếp diễn,” thông cáo báo chí của HRW viết.

Việt Nam chưa phản ứng về báo cáo của HRW. Nhưng những phúc trình trước đây của HRW đều bị chính phủ Việt Nam bác bỏ và phê phán.

Thêm về tin này

 

 

Không thể ngồi trong 4 bức tường phán ‘tào lao’

17 Th9

 

– Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc MTTQ Lù Văn Que nói, muốn biết dân nghĩ gì thì phải đi thực tế, không thể ngồi trong 4 bức tường phán “tào lao”.

Sáng nay, UB TƯ MTTQ VN họp tổng kết hoạt động của các hội đồng tư vấn, trước thềm Đại hội MTTQ VN sắp diễn ra.

Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nêu một số vấn đề, trong đó có hiệu quả thực hiện chức năng giám sát, phản biện, đặc biệt quan tâm hàng đầu liệu những hoạt động của MTTQ đã chạm đến nhân dân thực sự.

MTTQ, Nguyễn Thiện Nhân, hội đồng tư vấn, giám sát, phản biện, Lù Văn Que, Nguyễn Túc, Nguyễn Lân Dũng
Chủ tịch MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Làm thế nào để biết được lòng dân, hiểu được dân nghĩ gì, phản ánh đúng nguyện vọng của người dân, qua đó giám sát hiệu quả thực tiễn? – ông Nguyễn Thiện Nhân đặt vấn đề.

GS Nguyễn Lân Dũng, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học – giáo dục kể, một hôm, ông nhận được điện thoại của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Nội dung trao đổi xoay quanh các phương án kỳ thi chung quốc gia lúc đang trong giai đoạn lấy ý kiến và có nhiều tranh luận trái chiều.

Ông chợt giật mình khi nghe những băn khoăn, trao đổi của Phó Thủ tướng bởi lẽ ra MTTQ phải nhạy bén, thức thời, vào cuộc ngay lúc đó tham gia giám sát, phản biện với không ít thành viên của mình chính là các nhà khoa học, giáo dục đầu ngành trên cả nước.

Lắng nghe được dân nghĩ gì không phải là câu hỏi dễ nếu thiếu sự nhạy bén. GS Nguyễn Lân Dũng cũng dẫn ra một cuốn sách gây xôn xao dư luận gần đây không xuất bản chính thức trong nước mà ông cho rằng, có những thông tin rất nên được phản ứng trở lại để dân hiểu rõ.

“Liệu lòng dân đã nghĩ đúng hay sai khi tiếp nhận thông tin? Vậy thì các hội đồng tư vấn phải phản ánh nguyện vọng đúng hay không đúng của dân để xã hội lành mạnh”.

MTTQ, Nguyễn Thiện Nhân, hội đồng tư vấn, giám sát, phản biện, Lù Văn Que, Nguyễn Túc, Nguyễn Lân Dũng
Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn khoa học – giáo dục Nguyễn Lân Dũng

Hay một cuộc triển lãm gần đây ở Hà Nội khi chưa chuẩn bị thấu đáo, không phản ứng kịp thời dẫn đến phản ứng của dư luận phải đóng cửa. Nhưng lý do nêu ra đóng cửa là mất điện theo ông lại rất trẻ con. “Ngày nay dân có rất nhiều nguồn thông tin và có nhiều tư duy khác nhau lắm, nên không thể đáp lại dư luận một cách trẻ con” – GS nói.

Chức năng giám sát, phản biện xã hội là “vinh dự, trách nhiệm” của MTTQ nhưng theo ông phải làm hiệu quả, tiết kiệm. Ngay việc tổ chức bộ máy như hiện nay là sự lãng phí lớn, nhiều khi có cuộc họp triệu tập thành viên từ Nam ra Bắc 20 người đi dự, mỗi người chỉ nói một vài câu. GS kiến nghị chỉ nên duy trì mỗi hội đồng một số nhân sự chủ chốt, còn lại tổ chức cộng tác viên không cố định, dựa trên từng nội dung, chuyên đề riêng.

‘Lực bất tòng tâm’

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc Lù Văn Que nói cơ chế, nhiệm vụ, quyền hạn của các hội đồng vẫn hạn chế nên dù muốn làm nhiều nhưng “lực bất tòng tâm”.

MTTQ, Nguyễn Thiện Nhân, hội đồng tư vấn, giám sát, phản biện, Lù Văn Que, Nguyễn Túc, Nguyễn Lân Dũng
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân tộc Lù Văn Que

Ông cũng cho rằng, muốn biết dân nghĩ gì thì phải đi thực tế, không thể ngồi trong 4 bức tường phán “tào lao”. Cần đổi mới một số cơ chế chính sách, tạo điều kiện để hoạt động khảo sát từ thực tế được chú trọng nhiều hơn.

Ông cho rằng phải tránh tính hình thức, hành chính trong các hoạt động.

“Nhiều khi chúng tôi đi khảo sát thực tế về cặm cụi viết bao trang giấy, gửi lên không thấy ai nói gì, anh em cảm thấy tủi thân, không biết làm được hay không?” – ông Que chia sẻ.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hóa – xã hội Nguyễn Túc cũng khẳng định, giai đoạn hiện nay đã khác, phải đặt vấn đề “nghe dân nói, nói dân nghe”, giám sát, phản biện, chứ không phải hoạt động theo kiểu tổ chức hành chính. Muốn giám sát, phản biện tốt thì phải chuyên sâu và chuyên lâu.

MTTQ, Nguyễn Thiện Nhân, hội đồng tư vấn, giám sát, phản biện, Lù Văn Que, Nguyễn Túc, Nguyễn Lân Dũng
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn văn hóa – xã hội Nguyễn Túc

Trong nỗ lực cơ cấu hiệu quả hoạt động của MTTQ VN, ngoài 7 hội đồng tư vấn đang hoạt động thường trực, kiến nghị về lập một hội đồng tư vấn về dư luận xã hội đang được xem xét.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2014 – 2019 là nhiệm kỳ UB TƯ MTTQ VN các cấp thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ VIII với những trọng tâm về công tác tuyên truyền “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu” và thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân theo những quy định trong Hiến pháp.

Với chức năng tư vấn, các hội đồng tham gia giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến lĩnh vực tư vấn theo yêu cầu của Ban Thường trực UB TƯ MTTQ.

Ông lưu ý, các hội đồng cần có trao đổi thông tin kịp thời, bám sát nhiệm vụ của MTTQ hằng năm để tư vấn cho đúng, cho trúng. MTTQ Việt Nam cam kết chậm nhất trả lời mỗi tháng những vấn đề thắc mắc của các hội đồng và MTTQ Việt Nam có thể “đặt hàng” đột xuất đối với các hội đồng.

Linh Thư – Ảnh: Minh Thăng

 

Thế giới 24h: Nóng biên giới Ấn – Trung

17 Th9

 

– Ấn Độ nói sẽ bảo vệ đường biên giới ngay trước chuyến công du của lãnh đạo Trung Quốc; Ukraina ban quy chế tự trị cho miền đông; IS tấn công dữ dội… là những tin nóng 24 giờ qua. 

Nổi bật 

Ấn Độ tuyên bố sẽ bảo vệ vững chắc đường biên giới dài 3.500 km giáp Trung Quốc ngay trước chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.  

Truyền thông trong nước của Ấn Độ trước đó đưa tin về một loạt cuộc đối đầu giữa đôi bên ở vùng biên giới có tranh chấp. 

Ấn Độ, Trung Quốc, biên giới, tranh chấp, Tập Cận Bình, Narendra Modi

Theo đó, hơn 200 quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã vượt qua khu vực mà Ấn Độ tuyên bố là của họ tại Ladakh, nằm ở phía tây dãy Himalaya vào tuần trước. 

Tờ Hindustan Times cho hay lính Trung Quốc đã sử dụng các cần cẩu, xe ủi dất và một chiếc xe Hummer để làm một đoạn đường dài 2km trong đó.  

Lính Ấn Độ đã thách thức và yêu cầu lính Trung Quốc rút lui. Sau đó, vào đêm 10/9, quân Ấn Độ đã cho phá hủy một tuyến đường tạm thời mà lực lượng Trung Quốc dựng nên. 

Thông tin về các vụ đối đầu giữa hai bên được đưa ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Ấn Độ đang nỗ lực tạo dựng nên một chiều hướng tích cực trong hội nghị đầu tiên giữa ông Tập Cận Bình với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.  

Hai bên mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại và mở lối cho Trung Quốc đầu tư vào hạ tầng của Ấn Độ, bao gồm ngành đường sắt, tuy nhiên, vấn đề biên giới vẫn là một chướng ngại trong quan hệ chính trị giữa hai người khổng lồ ở châu Á.  

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đói với vùng lãnh thổ rộng lớn. Và sau hai thập kỷ đàm phán, họ vẫn không đạt được một nghị quyết về tranh chấp biên giới từng khiến cho đôi bên giao chiến năm 1962. 

Họ thậm chí còn không thể nhất trí về Đường biên giới Kiểm soát thực tế, nơi mà hai quân đội đang triển khai, dẫn tới việc thường xuyên có thông tin về việc xâm phạm biên giới. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho hay, ông Modi và ông Tập Cận Bình sẽ thảo luận về vấn đề tranh chấp biên giới sau khi lãnh đạo Trung Quốc tới Ấn Độ vào ngày mai. 

Còn tại Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Hồng Lỗi nói rằng, vấn đề biên giới không ảnh hưởng tới việc phát triển quan hệ hai chiều. 

Tin vắn 

– Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin nói rằng, nền kinh tế Nga sẽ đình đốn vào năm nay hoặc suy yếu thêm, tăng trưởng sẽ tệ hơn vào năm 2015. 

– Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, Moscow cần tăng cường hiện diện quân sự trên bán đảo Crưm do cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraina. 

– Cơ quan điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố báo cáo cho biết, số người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraina đã tăng lên 3.100 người, hơn 8.000 người khác bị thương; số người phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tăng lên 263.000 người.  

– Quốc hội Ukraina đã phê chuẩn thỏa thuận liên kết then chốt với Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cho biết, đây là bước đi đầu tiên, quan trọng hướng tới đạt được quy chế thành viên của EU. 

– Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Năng lượng nguyên tử Nhật Bản cho biết đã phát hiện có rò rỉ phóng xạ với lượng tương đối nhỏ tại một cơ sở tái xử lý các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng ở làng Tokai, tỉnh Ibaraki, miền Đông Nhật Bản. 

– Lực lượng ‘Nhà nước Hồi giáo’ (IS) tự xưng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria khi máy bay này đang tiến hành không kích thành trì Raqa của IS. Cùng lúc, lực lượng này được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học tại một thành phố của Iraq, cách thủ đô Baghdad 80km về phía Bắc. 

– Một máy bay lạ đã tấn công các kho đạn của lực lượng Hồi giáo ở thành phố Gharyan, cách thủ đô Tripoli của Libya 75km về phía Nam. 

– Chính phủ Mỹ cử 3.000 nhân viên quân sự tới Tây Phi và thực hiện một chương trình huấn luyện sâu rộng về chăm sóc sức khỏe và vệ sinh ở khu vực trên nhằm ngăn chặn dịch Ebola lan rộng. 

– Nga tuyên bố nước này có thể tiếp tục các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), đồng thời cho rằng các biện pháp trừng phạt của Washington là kỳ quái. 

– Giao thông hàng không của Pháp tiếp tục gián đoạn do các phi công của hãng hàng không quốc gia Air France kéo dài cuộc đình công phản đối kế hoạch mở rộng chi nhánh hàng không giá rẻ Transavia France. 

– Liên hợp quốc thông báo số người bị đói trên thế giới đã giảm 100 triệu trường hợp trong 10 năm qua, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ 1/9 dân số toàn cầu, tập trung chủ yếu ở châu Á. 

Tin ảnh 

Ấn Độ, Trung Quốc, biên giới, tranh chấp, Tập Cận Bình, Narendra Modi
 Đại sứ Mỹ tại Kiev Geoffrey Pyatt bị tố đăng tải loạt ảnh giả mạo, khoe cuộc tập trận “Đinh ba Thần tốc” đang diễn ra giữa Mỹ và Ukraina lên trang Twitter cá nhân.

Ông Geoffrey Pyatt đăng tải một số bức ảnh lên trang Twitter của ông và chú thích đây là những hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Ukraina đang diễn ra ở miền Tây Ukraina vừa được chụp vào buổi sáng cùng ngày. Tuy nhiên, nhiều người đã nhanh chóng và dễ dàng phát hiện ra những bức ảnh trên đã được đăng tải ngày 31/7.   

Phát ngôn  

Ấn Độ, Trung Quốc, biên giới, tranh chấp, Tập Cận Bình, Narendra Modi
Người đứng đầu lực lượng cảnh sát của Indonesia – Tướng Sutarman khẳng định rằng, ông biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay số hiệu MH370 của Malaysia mất tích hồi tháng Ba năm nay.

“Tôi xin được nói với Cảnh sát trưởng Tun Mohammed Hanif Omar của Malaysia. Tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với chuyến bay MH370” – ông Sutarman phát biểu tại một cuộc họp giữa các sỹ quan cảnh sát cấp cao và các quan chức ngành hàng không. 

Phát biểu này của ông Sutarman khiến dư luận ngờ rằng, các quan chức đã sớm biết lý do khiến chiếc máy bay chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn mất tích bí ẩn cách đây 6 tháng.

Sự kiện 

17/9/1916 – Chiến tranh thế giới thứ nhất: “Nam tước Đỏ” của Không quân Đức thắng không chiến đầu tiên gần Cambrai, Pháp. 

17/9/1939 – Chiến tranh thế giới thứ hai: Quân đội Liên Xô tiến vào Ba Lan từ phía đông, 16 ngày sau khi Đức Quốc xã tấn công nước này từ phía tây. 

17/9/1976 – Tàu con thoi đầu tiên là Enterprise được NASA tiết lộ. 

Lê Thu  

 

%d bloggers like this: